Deze foto is gemaakt op 9 juli 2015
This picture was taken on July 9 th.

RustZacht Lieve Els
Rust Zacht Lieve Els


Lefkas 18 juni t/m 16 juli 2015

Met de auto richting Lefkas Griekenland.

Foto's en ReisverslagReisverslag

Met de muis op een plaatje klikken om een grotere weergave te krijgen (op een aparte bladzijde).
Click on picture to get bigger picture (in a new page)

Foto's zijn ongeveer 10% van de orginele kwaliteit. Muis op foto stilhouden voor toelichting (niet altijd tekst aanwezig)


Vrijdag 24 juli 2015:
Donderdag is Els, na een mooie ingetogen uitvaart, ter ruste gelegd bedekt door een prachtige bloemenzee. Hoewel zij zelf niet veel belangstelling verwachtte op haar uitvaart was de opkomst toch heel hoog. Ongeveer 80 mensen bewezen haar de laatste eer op Westduin.

Thursday is Els, after a nice understated funeral, layed to rest covered by a beautiful sea of flowers. Although she did not expect much people on her funeral, about 80 people proved her last respects on Westduin.

Zaterdag 18 juli 2015:
U kunt afscheid nemen van Els in het uitvaartcentrum RGU DELA, Sammerweg 4 te Rijswijk op dinsdag 21 juli van 19.30 tot 20.15 uur. De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 23 juli om 13.30 uur in de parochiekerk Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4, Den Haag gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats Westduin, Ockenburghstraat 27, Den Haag. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van de begraafplaats.

You can say goodbye to Els in the funeral home RGU DELA, Sammersweg 4, Rijswijk on Tuesday, July 21, from 7.30 p.m. to 8:15 pm. The funeral service will be held on Thursday, 23 July at 1:30 pm in the parish church Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4, the Hague followed by the burial at the cemetery Westduin, Ockenburghstraat 27, the Hague. After the funeral there is a possibility to condole in the reception area of the cemetery.

Vrijdag 17 juli 2015:
Vanmiddag om 15.20 uur is Els, na een dappere maar niet te winnen strijd, overleden in het Hagaziekenhuis. Ik hoop dat zij nu weer de kracht heeft die zij de laatste 2 weken zo miste.

This afternoon, around 3.20 p.m., after a batlle with a diseas she could not win, Els died peacefully in het Hagaziekenhuis in The Haque. I hope she now has again the power that failed her the laste couple of weeks.

Donderdag 16 juli 2015: gereden: 857 km weer: zon gemiddeld rond 30°C.
Vanmorgen rond 08.45 uur, wederom, een emotioneel afscheid van Mevr. Raab, chef van het Gasthof zur Rast, na onze 70e overnachting daar. Daarna via snelwegen naar huis gereden. Even na 17.00 uur thuis aangekomen. Even de kostbaarheden naar huis gebracht terwijl Els in de auto is blijven wachten. Daarna door naar het Haga ziekenuis waar inmiddels een kamer voor haar klaarstond. Els is nog verder verzwakt. In het ziekenhuis zeiden ze dat ze wel een ijzeren wil moet hebben om deze trip te laten lukken. Haar lichaamstemperatuur is te laag, hetzelfde is haar bloeddruk. Afgezien van een wonder, moeten wij er toch rekening mee houden dat de resterende periode voor haar zeer overzichtelijk is. In ieder geval is haar grote wens, nog een keer naar Lefkas, bootje varen en onderweg afscheid nemen van de vrienden die wij in de verschillende landen de afgelopen jaren hebben opgedaan, in vervulling gegaan. En dat is beter dan thuis te gaan zitten wachten op de laatste reis. Zij heeft van deze tocht genoten ondanks de fysieke problemen in de laatste 1,5 week.

Hoewel de reis afgerond is, zal ik deze site blijven bijwerken met de gezondheidstoestand van Els.

This morning around 08:45 hours, again an emotional, farewell to Mrs. Raab, Chief of the Gasthof zur Rast after our 70th time spending the night overthere. Then via highways drove home. Just after 17:00 arrived home. Took our valuables into our appartment while Els waited in the car. Then to the Haga Hospital where already a room was waiting for her. Els is further weakened. In the hospital they said that she must have an iron will to have, and succeed, this trip. In the Hospital they found out that her body temperature is too low, the same is her blood pressure. Apart from a miracle, we must nevertheless take into account that the remaining period for her is not long. In any case, her big wish, one more time to Lefkada, boating and on the way to Lefkas and back, say goodbye to the friends that we have gained in the years in the different countries, has been fulfilled. And that is better than to sit at home waiting for the last trip. She has enjoyed it very much, despite the physical problems in the last 1.5 weeks.

Although the trip is completed, I will continue to update this site with the State of health of Els.

Woensdag 15 juli 2015: gereden: 537 km weer: zon gemiddeld rond 30°C.
Vanmorgen vroeg heeft Els voor het eerst een echte pijnlijke aanval gehad van haar lever. Dat is geen goed teken. Wil in ieder geval thuis per auto aankomen. Aangezien ontbijt etc erg veel tijd vergden omdat ze vrijwel geen energie meer heeft, vertrokken wij pas rond 11.00 uur uit Unterbergen. Emotioneel afscheid genomen van de fam. Kramer en een half uurtje later van de familie Kohlweis in Treffen (ons vaste wintergasthof). Vanuit Treffen via de gewone route langs de Donau gereden naar Gasthof Zur Rast in Voggenzell/ Prackenbach. Van de auto naar de kamer was een enorme inspanning. Dus nog een keer heen en weer naar het Gasthaus is teveel van het goede. Blijven deze keer dus maar keurig op de kamer en worden prima verzorgd door mevr. Raab en haar medewerkers. Hopen dat Els morgen nog in staat is in de auto te komen en huiswaards te gaan. In ieder geval zijn alle doelstellingen die zij wilde halen in deze reis met deze laatste stop gerealiseerd.

Early this morning Els suffored from very painful attack by her liver. This is a very bad sign. Is however determined to arrive home by car. Because of her very poor condition breackfast and so on took so much time that we start driving at 11.00 a.m. After an emotional goodbye to the Family Kramer, and half an our later the family Kohlweiss in Treffen (owners of the Hotel we always stay in Winter) we drove our regular route along the Danube to Gasthof Zur Rast in Voggenzell/Prackenbach. From the car to the room was a huge effort to master for Els. So back and forth to the Gasthaus is too much. Continue this evening by staying nicely in the room with excellent service provided by Mrs. Raab and her staff. Hope that Els tomorrow is still capable to get in the car and go home. In any case, all goals she wanted to reach in this journey are with this last stop reached.

Dinsdag 14 juli 2015: gereden: 1248 km weer: zon gemiddeld rond de 31°C.
Vanmorgen rond 08.45 vertrokken uit Hotel Maison in Noord Griekenland. Via snelwegen gereden naar Unterbergen in Kärnten (Oostenrijk). Kwamen daar om 19.15 uur in Gasthof Zur Post. Vandaag 1248 km gereden en 5 grensovergangen, waarvan 3 "echte", gepasseerd. Vanavond gezellig met de fam. Kramer om tafel gezeten. De conditie Els gaat helaas wel merkbaar achteruit. De dikke benen en voeten blijven maar ook de verdere conditie loopt teruguit. Kan alleen nog aan mijn arm lopen en is na een klein stukje al zo moe dat ze even moet uitrusten. Bepalen morgenochtend hoe nu verder naar huis.

This morning at 08.45 a.m. left Hotel Maison in Chalkidonia (Northern Greece). Drove all the way highways to Unterbergen in Carinthia (Austria). Arrived in Gasthof zur Post at 07.15 p.m. Driven today 1248 km and doing so passen 5 borders, of which 3 were "old fashion" including controls. Tonight sat down with our host, the Kramer family. Sadly, the condition of Els goes backwards. The thick legs and feet remain but also the further condition is getting less. Can just walk by my arm is after a very short walk already so tired that she should rest. Determine how to continue getting home tomorrow morning.

Maandag 13 juli 2015: gereden: 248 km weer: zon 35°C.
Na het ontbijt naar het ziekenhuis gegaan. Kwam daar rond 08.45 uur aan. Els stabiel. Rond 10.00 uur met de arts gesproken of het verantwoord was naar Nederland te rijden. Antwoord was zowel ja, want toestand is stabiel en misschien toch beter vliegen want dan is ze weer sneller onder behandeling in Nederland. Vertrekken kon dus en aangezien Els helemaal zat was, besloten het te wagen met terugrijden. Medisch gezien een uitstekend ziekenhuis maar de verpleging doet in feite niet veel meer dan medicijnen toedienen en de allernoodzakelijkste dingen. De rest doet de familie van de patient. Die zitten rustig met een campinggaz brander op het balkonnetje een potje te koken. Slapen ook op die balkonnetjes etc. Echt nivo 3e wereldlanden. Toen wij wilden vertrekken kreeg ik Els haar paspoort niet terug. De Ziekteverzekering Europa Pas kenden ze niet dus dat paspoort kreeg ik alleen terug als ik een Europese "Greencard" kon overleggen. En die hebben wij niet. Uiteindelijk (lang) telefoongesprek met Eurocross Alarmcentrale in Nederland. Die hebben, heel keurig binnen 10 minuten een (boze?) email gezonden dat ze dat paspoort moesten teruggeven (anders volgt Grexit ?). Kreeg het daarna weer terug maar toen was het inmiddels al 11.15 uur. Het verkrijgen van de medicijnen met uitleg, de extreem bureaucratische manier van ontslag uit het ziekenhuis (moest 3x heen en weer met een formulier van de 3e etage naar de receptie op parterre etc etc. zorgden ervoor dat wij uiteindelijk rond 14.00 uur het ziekenhuis verlaten hebben, en na het halen van een berg medicijnen bij een apotheek voor het geweldige bedrag van € 24,50 op reis gegaan. Els is erg moe (2 nachten niet geslapen wegens de herrie, nauwelijks iets gegeten). Rond 17.00 uur aangekomen in Hotel Maison waar wij nu in de poolbar zitten met een flesje wijn en een fles water. Toestand Els lijkt nog steeds stabiel al moet ze wel verplicht het wit van 6 (gekookte) eieren eten om natuurlijke proteïnen binnen te krijgen. Omdat haar lever vrijwel geen functie meer heeft is dat de enige manier om het huidige probleem van he vocht in de benen te bestrijden. Morgen staan wij vroeg op en proberen in 1x naar Oostenrijk te rijden.

After breakfast went to the hospital. Arrived there around 08.45 am. Els stable. Around 10 am talked to the doctor if it is responsible to start driving to Holland. The answer was yes because her condition is stable, but perhaps it would be better to fly. There is no trombose sign found and this way she would be sooner in the Dutch Hospital for further treatment. Leaving was OK and since Els would not stay a day longer in this Hospital we decided to drive. From a medical point of view an excellent Hospital, perhaps even better than in the Netherlands. But the nursing does in fact not much more than administering medications and basic things. The rest does the family of the patient. They even sit quietly with a campinggaz burner on the balcony to cook some food. Sleep also on those balconies etc. Really level 3rd world countries. When we wanted to leave I did got Els her passport back. They did not know the (European) card of our Health Insurance and wanted an European Green Card. Only then I would get the passport back. As we do not have a "Greencard" and wanted to leave made eventually a (long) phone conversation with Eurocross Alarm Center in the Netherlands. Who have, very neatly within 10 minutes an (evil?) email sent that teh hospital had to give backthe passport (otherwise Grexit?). Got it back then but then it was already 11:15 hours. Getting the medications with explanations, the extremely bureaucratic way of discharge from the Hospital (had to 3 x back and forth with a form of the 3rd floor to the reception on ground floor etc etc. Made sure that we eventually have left the hospital around 2 pm, and after extracting a mountain medications at a pharmacy for the amount of € 24.50 started driving. Els is very tired (2 nights not slept because of the noise, hardly ate something). Around 17:00 arrived in Hotel Maison where we now sit in the pool bar with a bottle of wine and a bottle of water. Els condition still seems stable although she obliged the white of 6 (cooked) eat eggs a day to get natural proteins. Because her liver has almost no function, that is the only way to master/stabelize the current problem of the fluid in the legs. Tomorrow we plan to start early and try to drive to 1 x in Austria.

Zondag 12 juli 2015: gereden: 315 km weer: zon Ioannina 32, Lefkas 37°C.
Na het ontbijt naar het ziekenhuis gegaan. Kwam daar rond 08.00 uur aan. Els stabiel maar nog wel steeds gezwollen benen en voeten. Rond 10.00 uur met de arts gesproken of het verantwoord was naar Lefkas te rijden om onze spullen in te pakken, zodat als Els kan reizen, wij ook gelijk richting noorden kunnen. Tenslotte is de afstand Dessimi - Ioanina bijna 3 uur rijden. Volgens de arts was ze stabiel genoeg om dat te doen, want een keer moet het toch. Dus hoe eerder hoe beter. Dus naar Lefkas gereden en met veel hulp van Dimitris en enkele van zijn mensen alles ingepakt. De boten waren door hem enkele anderen al uit het water gehaald. Alles hadden ze keurig geregeld. Was om 18.00 uur terug in het ziekenhuis. De medische zorg is er uitstekend maar de medische verzorging en hygiene op wel een heel erg laag pitje. Dus had voor Els maar een koude fles water en een ijsje meegenomen. Voelde zich wel moe maar of dat komt door haar conditie of omdat er de hele nacht herrie is van slaande deuren (alle ramen daar staan open) etc. waardoor ze geen oog heeft dichtgedaan valt moeilijk te zeggen. Hopelijk ook deze nacht geen complicaties zodat wij morgen met de arts kunnen overleggen over de status en de termijn/mogelijkheden, indien die er zijn, om terug te reizen.

After breakfast went to the hospital. Came there around 8 am. Els stable but still swollen legs and feet. Around 10 am talked to the doctor if it is responsible to drive to Lefkas to pack our stuff, so if and when Els can travel, we can drive direct to the North. The distance Dessimi-Ioanina is almost a 3 hours drive. According to the doctor, she was stable enough to do that, because once it should be done anyway. So the sooner the better. Driven to Lefkada and with much help from Dimitris and some of his people I packed everything. The boats were by Dimitris and some others of his people taken out of the water. Everything they had organised perfectly. At 6 p.m., I was back in the hospital. The medical care is excellent but the medical caretaking and hygiene are on a very very low level. So brought her a cold bottle of water and an ice cream. She felt quite tired but whether that's because of her condition or because there is all night noise of slamming doors (all windows there are open) etc. which makes that you can't get an eye has closed is difficult to say. Hopefully this night no complications so that we can discuss with the doctor tomorrow about the status and when and under what capabilities, if any, she can travel back by car to home.

Zaterdag 11 juli 2015: gereden: 197 km weer: zon 36°C.
Vanmorgen eerst naar de dokter in Nydri geweest om benen en voeten dik bleven en ook haar oogwit vrij geel begon te worden. Door dokter doorgezonden naar ziekenhuis in Lefkas-stad. Daar diverse onderzoeken en kwam met tot de conclusie dat het heel ernstig was. Doorgestuurt per ambulance naar het 150 km noordelijker gelegen Universitair Ziekenhuis van Ioannina. Gezondheidstoestand Els is zeer ernstig. Door het vrijwel volledig niet meer werken van de lever zijn de witte bloedlichaampjes extreem hoog geworden. Daardoor is alle vocht naar benen en voeten gegaan. Men probeert de komende 48 uur dit te herstellen. Binnen die 48 uur is ze zeer gevoelig voor allerlei levensbedreigende zaken. Mochten ze het wel stabiel kunnen krijgen dan moeten wij onmiddellijk naar huis rijden (vliegen mag ze niet i.v.m. kabinedruk). Al met al zijn de 6 maanden die wij nog hoopten leuk samen door te kunnen brengen inmiddels een periode van enkele dagen tot misschien nog enkele weken terug gelopen. Er komt voorlalsnog geen dagelijks reisverslag meer. Alleen bij belangrijk nieuws.

First went to the doctor this morning in Nydri because the feet and legs still were very swollen. Also began the white of the eyes become to be pretty yellow. The doctor sent us to hospital in Lefkas town. There various investigations and came up with to the conclusion that it is very serious situation. Taken by ambulance to the University Hospital of 150 km north of Ioannina. State of health Els is very serious. By the almost completely no liverfunction is the level of the white blood cells extremely high. As a result, all moisture to legs and feet. The docters here try the next 48 hours to fix this. Within those 48 hours she is very sensitive to all kinds of life-threatening cases. If they can get the condition stable then we must immediately drive home (fly is no option related to cabinepreasure). All in all, the 6 months we still hoped to spent together with many nice things to do are now chaned into a period of several days to maybe some weeks. There will be no more daily travel report daily any more. Only if there are very important things to report.

Vrijdag 10 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon 36°C.
Vandaag niet wezen varen. Els met haar gezwollen voeten en benen, met de benen omhoog op een kruk naast de tent geparkeerd. Vandaag laatste pil van afbouw (pil zorgt ook voor vocht vasthouden). Misschien dat dan vanaf zondag de plaspillen beter gaan werken. Ik heb in de ochtend en middag nog wandelingen gemaakt (lefkas15053) maar echt lekker is dat ook niet. Wordt inmiddels erg heet hier en er was vrijwel geen wind. Gisterenavond gegeten bij de Mamma Mia dus vanavond gaan wij weer naar de Panorama.

No boating today because of the swollen legs and feet of Els. Legs up parked beside our tent. Today the last pill of the decrease kind (pill also helps retain moisture). Perhaps then, starting from Sunday, the water pills work better. I made walks in the morning and afternoon (lefkas15053) but in fact it is to hot for walking with virtually no wind. Last night had diner at the Mamma Mia so tonight we are going back to the Panorama


Baai Vlycho
lefkas15053
Baai Vlycho


Donderdag 9 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon 35°C.
Gisterenavond wezen eten in Taverna Panorama (lefkas15052). Vandaag wezen varen. Een rondje door de zeestraat tussen Lefkas en Meganissi en vervolgens voor anker gegaan voor de zuid-oost kust van Lefkas. Daarna via Porto Spilia weer terug naar de camping. Ook vanavond, zoals gebruikelijk, eten in Nydri. De afbouw van pillen en het toevoegen van plaspillen heeft nog niet tot een merkbare afbouw van het vochtprobleem geleid. Kijken het nog een dagje aan, anders maar weer langs de dokter in Nydri.

Last night had diner in Taverna Panorama (lefkas15052). Today being boating. A round through the Strait between Lefkada and Meganissi and anchored at the South-East coast of Lefkas. Then via Porto Spilia back to the campsite. Also tonight, as usual, eat in Nydri. The phasing out of pills and adding water pills has not yet led to a noticeable reduction in the moisture problem of Els. Watch it for another day, if it's not getting better than we have to go to the doctor in Nydri again.


Taverna Panorama Nydri
lefkas15052
Taverna Panorama Nydri


Woensdag 8 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon 34°C.
Gisterenavond kontakt gehad met specialist Haga Ziekenhuis. Pillen die Els gebruikt veroorzaken mede de vochtopeenhoping. Deze pillen versnelt afbouwen. Daarna naar de arts in Nydri om een recept voor plaspillen te halen. Die gehaald bij de lokale apotheek en vandaag mee begonnen. Vandaag wezen varen. Een rondje door de zeestraat tussen Lefkas en Meganissi en vervolgens voor anker gegaan voor de noordkust van Meganissi. Daarna via Porto Spilia weer terug naar de camping. Ook vanavond, zoals gebruikelijk, eten in Nydri.

Had contact with specialist from the Haga hospital yesterday evening. Pills Els uses are part of the course of the moisture build up in het feet and legs. Was already decreasing the number she takes of these pills, and now this decreasing proces speeds up. Then to the doctor in Nydri to a recipe for water pills. Achieved them at the local pharmacy and started today. Today being boating. A round through the Strait between Lefkada and Meganissi and then anchored for the North coast of Meganissi. Then via Porto Spilia back to the campsite. Also tonight, as usual, eat in Nydri.

Dinsdag 7 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon 34°C.
Gisteren is Els gevallen bij het afstappen van de steiger. Daarbij is niet alleen zij (een heel klein beetje) nat geworden maar ook haar GSM toestel op de kiezelstenen gevallen. Met als gevolg dat haar toestel kapot is. Wie haar dus wil belen moet mijn GSM nummer (533.15.216) bellen. Door dit uitvallen van haar telefoon is ook het kontakt met de arts in het Haga Ziekenhuis mislukt. Vanmorgen mijn telefoonnummer opgegeven zodat hij daarop kan terugbellen. De voeten, enkels en onderbenen van Els zijn zo dik dat ze er nauwelijks mee kan lopen. Ook het zelfstandig opstaan uit een (hoge) stoel lukt daardoor in de meeste gevallen niet meer. Daar moet de arts iets voor bedenken, want met benen omhoog zitten helpt wel maar zodra ze weer 5 minuten rechtop zit of staat dan zijn de voeten al weer helemaal volgelopen. Dus vandag niet gevaren maar een rustig dagje bij de tent voor Els en ik heb nog een paar, erg hete, rondjes gewandeld. Ook vanavond, zoals gebruikelijk, eten in Nydri.

Yesterday Els is, at getting off the jetty, fallen on the beach. By this accident not only she was (a tiny bit) wet but also her cell phone dropped on the pebbles of the beach. With the result that her phone is broken. Friends who normally use her cell phone number now should use mine (+31.6.533.15.216) to call. By this failure of her phone also the contact with the doctor in the Haga hospital failed. This morning gave them my phone number so he can call back. The feet, ankles and lower legs of Els are so thick that she can hardly walk. Also independent rising from a (high) chair she can't manage anymore. Hope the doctor can give a solution to this problem. So today no boating but a quiet day at the tent for Els and for me a few, very hot, rounds walked. Also tonight, as usual, eat in Nydri.

Maandag 6 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon 31°C.
Vandaag rustige dag. Met de boot stukje langs de oostkust gevaren en daar bij een strandje tijdje gelegen om daarna, via een pauze bij Taverna Porto Spilia, weer terug te gaan naar de camping. Gebelt met oncoloog van Els (die om 17.00 uur nog niet teruggebeld had) om een aantal vragen beantwoord te krijgen die mede zullen bepalen hoe lang, of kort, wij nog op de camping blijven. Ook vanavond, zoals gebruikelijk, eten in Nydri.

Quiet day today. With the boat sailed along a part of the East Coast of Lefkas; parked some time near a beach and then, via a break at Taverna Porto Spilia, again going back to the campsite. Called with oncologist from Els (who had not yet called back at 5 p.m.) to get a number of questions answered which will determine how long, or short, we are still at the camp site. Also tonight, as usual, eat in Nydri.

Zondag 5 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon 31°C.
Vandaag met de boot om het eiland Lefkas heen gevaren. Eerst naar Lefkas-stad (lefkas 15045) en daarna via de smalle doorgang, die men aan het renoveren is (lefkas15046) om de noordpunt naar de westkust bij Agios Nikitas (lefkas 15047) met daarna langs de westkust vele fraaie stranden (lefkas 15048 & 15049) met Els languit op de achterbank van de boot (lefkas 15050). Na het laatste strand aan de westkust, Porto Katsiki (lefkas15051), door naar Taverna Porto Spilia op Meganissi en, na de pauze aldaar, weer naar de camping. Ook vanavond, zoals gebruikelijk, eten in Nydri.

Today with the boat went around the island of Lefkas. First to Lefkada-town and then through the narrow passage, which one is being renovated around the northern point to the west coast near Agios Nikitas. Then along the west coast with many beautiful beaches with Els stretched out on the back seat of the boat. After the last beach on the west coast, Porto Katsiki, went to Taverna Porto Spilia on Meganissi and, after the break – back to the campsite. Having, as usual, diner in Nydri tonight.

Lefkas-stad
lefkas15045
Lefkas-stad
doorgang bij pontonbrug
lefkas15046
doorgang bij pontonbrug
Agios Nikitas
lefkas15047
Agios Nikitas
Milos Beach
lefkas15048
Milos Beach
Kathisma Beach
lefkas15049
Kathisma Beach
Els op achterbank boot
lefkas15050
Els op achterbank boot
Porto Katsiki
lefkas15051
Porto Katsiki


Zaterdag 4 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon 31°C.
Vanmorgen eindelijk het motortje van het kleine bootje weer gerepareerd terug gekregen. Die eerst gemonteerd. Was vrij veel golfslag dus zijn niet gaan varen. Daarna een wandeling gemaakt langs de zuid-oost kust met een mooi uitzicht op Dessimi Baai (lefkas15042). Vanmiddag een wandeling (lefkas15043) naar het "pebbeltjesstrand" (lefkas15044) waarna wij gaan eten in Nydri. Helaas wordt Els wel iets zwakker. Het uit een normale stoel komen kost veel inspanning en ook uit de auto stappen lukt niet altijd meer in 1 keer. Daarbij heeft ze nog erg dikke voeten van het vocht en dat loopt ook niet lekker als je schoenen daardoor erg knellen. Maar afgezien van deze zaken vermaken wij ons hier nog uitstekend. Kijken hoe lang het kamperen nog vol te houden is. Als het niet meer gaat gaan wij inpakken en verder in hotels langzaam maar zeker richting Nederland. Kunnen wij desnoods ook nog weken over doen.

This morning we finally got the repaired engine of our small boat back. Fixed it on the boat. Was pretty much swell so we did not go boating. After fixing the engine made a walk along the South East Coast with a nice view on Dessimi Bay. This afternoon a walk to the "pebbeltjesstrand" and we go to dinner in Nydri. Unfortunately, Els is getting something weaker. Getting out of a normal Chair takes a lot of effort and also getting out of the car will not always succeed in 1 time. And she has very thick feet of the moisture and makes walking not nice if your shoes are suddenly to small. But for the rest we enjoy the time here on Desimi Beach. And if camping gets to complicated we switch to hotels and start getting in Northern direction very slowly. If it's possiblew could take us several weeks.

volle maan boven Dessimi Baai
lefkas15041
volle maan boven Dessimi Baai
Dessimi Baai
lefkas15042
Dessimi Baai
weg naar pebbeltjesstrand
lefkas15043
weg naar pebbeltjesstrand
pebbeltjesstrand
lefkas15044
pebbeltjesstrand


Vrijdag 3 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon; 30°C.
Vandaag een rustige dag. Met de boot om het eiland Skorpios gevaren. Van de Russische bewoners mag je niet meer door het zeestraatje tussen Skorpios en Nea Skorpios en moet je dus om het geheel heenvaren. Tot zover de vrije zee dus. Daarna voor een strandje aan de Zuid-Oostkust van Lefkas gaan liggen en wat gelezen etc. Via Taverna Porto Spilia weer retour camping en vanavond uit eten bij de Panorama in Nydri. Van enig gedoe rond de Griekse crisis is hier weinig te merken. Wel een aanvaring gehad met een kellner die wilde weten waarom Duitsland en Nederland zich zo misdroegen. Ze konden het geld best missen dus ze moeten niet zeuren was de moraal van het verhaal. Was daar een andere mening toegedaan maar die werd duidelijk niet op prijs gesteld. Erg nieuwsgierig wat uit het referendum gaat komen. Een Nee tegen Europa levert, volgens herhaalde spots hier op TV van premier , een veel betere onderhandelingspositie op om de zaak op te lossen terwijl wij gelijktijdig op internet lezen dat verschillende landen al gezegd hebben als de Grieken nee zeggen tegen het pakket is dat hun goed recht en houdt het voor de rest van Europa op en wordt er niet verder onerhandeld over een pakket. Interressante tegenstelling in de media dus.

Today a quiet day. By boat to the island of Skorpios. Of the Russian residents you may no more use the sea between Skorpios and Nea Skorpios and so you need to top it all to get around. So much for the freedom of the seas. Then went for a beach on the South-East coast of Lefkas, anchorred there and spent some time reading and so on. Via Taverna Porto Spilia returned to the camping; tonight diner at the Panorama in Nydri. Of any fussing around the Greek crisis there is little here you notice. I did have a collision with a waiter who wanted to know why Germany, Finland and The Netherlands are being so nasty to the Greec. They could miss the money so they should not whine was the moral of the story. I had a different view but that was clearly not appreciated. Very curious what will be the result of the referendum. A no to Europe, according to repeated spots here on TV by the prime-minister, gets the Greec a much better bargaining position to solve the case, while we read at the sime time on the internet that several countries simultaneously said if the Greec say no to the package that is their right, but than there will be no new negociations because they don't want the European support. Very interesting contrast in the media so.

Donderdag 2 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon met een paar vriendelijke kleine wolkjes 30°C.
Na het ontbijt (lefkas15036) zijn wij gaan varen. Eerst in Dessimi Baai nog even vastgelegd wat er zoal verandert is dit jaar. Zoals het hotel met de poolbar ervoor dat nu afgebouwd en echt geopend is (lefkada15037), de Fishtaverna die geheel nieuw gebouwd is (lefkada15038) en uiteraard de steiger bij de bootverhuur (lefkada 15039) waardoor Els hier nog in- en uit de boot kan stappen met behulp van Panos de bootverhuurder en Spiros zijn zoon. Daarna zijn wij langs de kust van de drie grote baaien aan de zuidzijde van Lefkas gaan varen en waar vele leuke kleinere strandjes zijn (lefkada15040). Van Poros, via o.a. Vassiliki en Kaap Lefkas. Daar omgedraaid en via Porto Spilia weer terug naar de camping. Gisteren bleek de rechter achterband van de auto lek. Dacht al aan nieuwe (speciale run flats) te moeten bestellen met alle ellende van dien etc. Maar dat viel mee. Bij het benzinestation zagen ze dat er scherpe steen een gaatje in de band had geprikt. Dat eruit gehaald en met een soort priem het gaatje nog iets groter gemaakt. Vervolgens met iets dat op de kop van een grote naald lijkt met een soort van touwtje erdoor de band ingeduwd. Uitstekende stukje "touw" afgesneden en klaar was de reparatie. Totale kosten € 3,--. Op de vraag of ik daarmee terug naar Nederland kon rijden, ook met hoge snelheden, kwam het antwoord "geen enkel probleem". Heb er 3,1 bar druk op laten zetten en inderdaad tot op heden blijft band keurig op spanning. Dat was in Nederland vast niet gelukt.

After breakfast we went boating. First in Dessimi Bay recorded what changes tookplace this year. As the hotel with the pool bar were finished and really open, The Fishtaverna that was rebuild completely and, of course, the floatng dock at the boat rental, making it Els possible to step in and out of the boat the boat with the help of Panos the boatrental and Spiros his son. Then we are along the coast of the three large bays on the South side of Lefkada with many nice beaches. Went along Poros, Vassiliki and Cape Lefkada. There turned around and via Porto Spilia back to the campsite. Yesterday showed the right rear tire of the car flat. Thought that would mean buying a new (Special run flats) which they have to order with all the misery of that. But that was not the case. At the gas station they saw that sharp stone had pricked a hole in the tyre. To make a long story short: at the Gasstation they fixed the tyre. Total cost € 3,--.

ontbijt voor de tent
lefkas15036
ontbijt voor de tent
hotel met poolbar
lefkas15037
hotel met poolbar
vernieuwde Fishtaverna
lefkas15038
vernieuwde Fishtaverna
stijer bootverhuur
lefkas15039
stijger bootverhuur
strandje langs zuidkust
lefkas15040
strandje langs zuidkust


Woensdag 1 juli 2015: gereden: 10 km weer: zon met een paar vriendelijke kleine wolkjes 30°C.
Vandaag met de boot eerst naar het rotseilandje westelijk van het eiland Kalamos gevaren (lefkas15033). Vandaar verder om het eiland Kastos heen, langs het gelijknamige plaatsje met de markante en erg fraaie molen (lefkas15034). Na een rondje om Kastos verder om het eiland Kalamos heen waar wij nog een tijdje voor een van onze "vaste" strandjes hebben gelegen (lefkas15035). Na een drankje en een hapje in Taverna Porto Spilia op Meganissi terug naar de camping. Vanavond uiteraard naar Nydri om te gaan eten. Hoewel het Els steeds zwaarder valt om treden te nemen, gaat een en ander met wat hulp nog steeds. Vlakke stukken lopen gaat nog steeds redelijk goed.

Today with the boat we first went to the small Rock Island to the West of the island of Kalamos. From there to the island Kastos, along the namesake town with the scenic and very nice mill. After rounding the island of Kastos went on to the island of Kalamos. There we "parked" for a while at one of our "regulars" beaches. After a drink and a snack in Taverna Porto Spilia on Meganissi we went back to the campsite. Of course tonight to Nydri for dinner. Els is getting more problems taking upward steps. But, with some help, still manages getting in- and out our boat. Flat pieces walking still goes pretty good.

rotseiland west van Kalamos
lefkas15033
rotseiland west van Kalamos
molen bij Kastos
lefkas15034
molen bij Kastos
strandje Kalamos
lefkas15035
strandje Kalamos


Dinsdag 30 juni 2015: gereden: 10 km weer: zwaar bewolkt, vanaf 13.00 uur zon 30°C.
Vanmorgen was het zwaar bewolkt en erg drukkend warm. Zijn dus niet gaan varen omdat het, volgens het weerbericht, de gehele dag zo zou blijven. Tegen een uurtje of 1 verdween de bewolking en kwam er weer blauwe lucht. Ben vanmorgen maar een wandeling langs de zuid-oost kust gaan maken naar het strand aldaar (lefkas15031) waar je onderweg toch wel mooie struiken ziet (lefkas15032). Vanmiddag een wandeling naar het "pebbeltjesstrand" waarna wij gaan eten in Nydri. Verder geen nieuws vandaag.

This morning it was very cloudy and very warm. Therefore we did not go boating because it, according to the weather report, would remain so throughout the day. At 1 p.m. the cloud cover disappeared and the blue sky came back. This morning I made a walk along the South East Coast go to the beach. Along the way you can see beautiful bushes. This afternoon another walk to the "pebbeltjesstrand" and after that diner in Nydri. No more news today.

strand langs z-o zijde
lefkas15031
strand langs z-o zijde
kleurrijke struiken
lefkas15032
kleurrijke struiken


Maandag 29 juni 2015: gereden: 10 km weer: zon 30°C.
Vandaag met de boot naar het vasteland gevaren. Daar even pauze gehouden bij een mooi strand waar de Taverna het aantal parasolletjes ten opzicht van vorig jaar met 100% heeft verhoogd. Vandaar naar Meganissi om even te pauzeren in Taverna Porto Spilia, waarna wij zijn teruggevaren naar de camping. Toestand Els is, voor zover na te gaan, stabiel. Heeft eigenlijk maar 1 probleem en dat is dat ze geen kracht in haar bovenbenen heeft. Dus kan niet zelfstandig uit lagere stoeltjes (of wc's) opstaan maar heeft daar hulp bij nodig. De boot in en uit bij de camping helpen Panos (de bootverhuurder) en zijn zoon Spiros; op Megenaissi bij de taverna een van de mensen van daar. Lopen is geen probleem. Loopt inmiddels al weer behoorlijke afstanden. Medicatie nog gelijk aan toen wij vertrokken (zelfs iets minder parcetamols). Vanvaond uiteraard weer naar Nydri om te eten in Taverna Panorama.

Today went by boat to the Mainland. Took a break there at a beautiful beach where the Taverna has increased the number of sun umbrellas compared to last year with 100%. Next boated to Meganissi to take a break in Taverna Porto Spilia, after which we went back to the campsite. Health state of Els is, as far as we can tell,stable. Actually se has but 1 problem and that is that has no power in her upper legs. So, without help, she can not on her own get out of lower chairs (or toilets). The boat in and out near the camp site helps Panos (the boat rental boss) and his son Spiros; on Megenaissi at the taverna one of the people from there. Walking is not a problem. Walks now decent distances. Medication still equal to when we left (even something less parcetamols). Of course, tonight to Nydri for diner at Taverna Panorama.

strand vasteland
lefkas15030
strand vasteland


Zondag 29 juni 2015: gereden: 10 km weer: ochtend half bewolkt, middag zon 25 -29°C.
Vanmorgen was het eerst zonnig, in de loop van de ochtend werd het half bewolkt, in de middag weer volop zon. Veel wind op zee. Dus vandaag niet wezen varen maar een rustige dag voor de tent. Els dag doorgebracht met puzzelen en lezen, ik heb nog een paar rondjes gelopen. Dadelijk uit eten naar Nydry en nogmaals kijken of er nog geld uit de automaat komt.

This morning at first it was sunny, in the course of the morning cloudy, in the afternoon the blue skies returned. A lot of wind at sea. So today we did not go boating but had a quiet day in front of the tent. Els day spent it reading and solving puzzles. I walked a few rounds. Next going to Nydry for diner and once again see if there's still money in the ATM.

Zaterdag 27 juni 2015: gereden: 124 km weer: ochtend zwaar bewolkt met regenbuitjes, middag zon 21 -29°C.
Vanmorgen was het zwaar bewolkt. Dus besloten om niet te gaan varen. Zijn met de auto naar Lefkas stad gereden en daar regende het. Toen verder naar de Noord-West punt van Lefkas waar de baai voor Agios Nikitas ook nog dreigende luchten vertoonde (lefkas 15026). Een stukje verder bij Kathisma Beach begon de zon er al een beetje door te komen (lefkas15027). Aangekomen bij Porto Katsiki(lefkas15028) was de zon al weer flink doorgebroken. Bij Egremni Beach, waar je vanaf de weg nog een pad met 325 treden af moet om op het strand te komen, scheen de zon alweer volop. Via Vasiliki en Sivota weer terug naar de canmping. Ben daarna nog een wandeling wezen maken naar het "pebbeltjesstrand" waarna wij zijn gaan eten in Nydri.

This morning it was very cloudy. So we decided not to go out with our boat. With the car drove to Lefkas town and there it rained. Then further to the North-Western point of Lefkada where the Bay for Agios Nikitas also showed threatening skies. A little further at Kathisma Beach the Sun was alreay a little stronger. Arrived at Porto Katsiki was the Sun had broken through. To Egremni Beach, where you have decent/climb a path from the road with 325 steps to the beach, the sky was already nearly completely blue. Via the towns of Vasiliki and Sivota back to the canmping. After a walk to the "pebbeltjesbeach" we went for diner to Nydri.

baai bij Agios Nikitas
lefkas15026
Baai Agios Nikitas
omgeving Kathisma Beach
lefkas15027
omgeving Kathisma Beach
Porto Katsiki
lefkas15028
Porto Katsiki
Egremni Beach
lefkas15029
Egremni Beach


Vrijdag 26 juni 2015: gereden: 10 km weer: zon met wat lichte bewolking; 29°C.
Gisterenavond wezen eten in Taverna Panorama. Vanochtend, na het ontbijt voor de tent, de slaaptent op orde gemaakt (lefkas15024) en vervolgens met de boot op pad. Eerst naar Nydri waar wij even langs het georganiseerde zonnen zijn gevaren (lefkas15025), en vervolgens een rondje gemaakt om het eiland Meganissi. Na een tussenstop bij Taverna Porto Spilia weer terug naar de camping. Wederom een hele mooie dag maar wel veel wind op zee.

Last night had diner in Taverna Panorama. This morning, after breakfast at the tent, we reorganised the sleep tent (lefkas15024) and then left with our boat. First we went for a trip along the tourist coast of Nydri (lefkas15025), and then made a trip around the island of Meganissi. After a stop at Taverna Porto Spilia back to the campsite. Another nice day but with a lot of wind at sea.

slaaptent
lefkas15024
slaaptent
toeristen in Nydri
lefkas15025
toeristen in Nydri


Donderdag 25 juni 2015: gereden: 10 km weer: zon; 29°C.
Gisterenavond wezen eten in Taverna Mamma Mia. Daarna nog wat gedronken op de camping. Vervolgens gaan slapen op onze nieuwe (hoge) luchtbedden. Ging uitstekend. Ook Els kan er gemakkelijk in- en uit komen. Vanmorgen eerst kleine bootje opgepompt en er een ankerplaats voor gemaakt. Daarna is de grote boot het water ingegaan. Met behulp van bootverhuurder Panos en zijn zoon kon Els op de nieuwe steiger ook in de boot komen. Zijn een stukje wezen varen en vervolgens naar Taverna Porto Spilia op Meganissi gevaren voor een late middagpauze. Ook daar had het wel wat voetenn in aarde om uit- en in onze boot te komen maar met wat hulp lukte het. Inmiddels weer terug op de camping en staan op het punt te gaan eten in Taverna Panorama. Net als op Meganissi zullen ze wel erg ontdaan zijn over de gezondheidstoestand toestand van Els.

Had diner in Taverna Mamma Mia last night. Then something to drink at the camp site. After that gone to sleep on our new (high) air beds. Went excellent. Els also can easily come in and out. This morning the little boat was pumped up first and anchorage made for it. After that, the big boat entered the water. With the help of Panos and his son on the new climber Els also got in the boat. Made a little boatingtrip along the coast of Lefkas and then to Taverna Porto Spilia on Meganissi. Also there it gave Els some problems to get in- and out-and of our boat, but with some help we managed. Meanwhile, we are back at the camp site and are about to go eat at Taverna Panorama. Just like on Meganissi they will be really gutted about the health condition of Els.

boot in Porto Spilia
lefkas15023
boot in Porto Spilia


Woensdag 24 juni 2015: gereden: 143 km weer: zon; 29°C.
Vanochtend rond 09.00 uur vertrokken uit hotel Aar. Rechtstreekse route naar Lefkas genomen. Is een mooie weg om te rijden want in deze tijd van het jaar bloeien alle struiken langs de kant van de weg. Even voor 11 uur reden wij het eiland Lefkas op (lekas15019) en rond 11.30 uur Camping Dessimi Beach waar wij werden begroet door Zuzana en Ari (lefkas15020) en even later de baas, Dimitris. Na een drankje begonnen met de tent op te bouwen en de boot in orde te maken. Rond half vier was dat klaar (lefkas15021). Even aan zee gekeken en daar bleek de bootjesverhuurder, speciaal voor Els (?), een stijger te hebben gebouwd. Op die manier zou het voor haar mogelijk moeten zijn om in onze boot te stappen. Gaan het morgen of overmorgen proberen. Vanavond eerst naar Nydri naar een van onze vaste taverna's.

This morning around 9 am left hotel Aar. Direct route to Lefkada. By the way it is a beautiful road to drive at this time of the year because of all the flowers in the bushes alongside the road. Just before 11 am we arrived on the island of Lefkas (lekas15019) and around 11:30 at Camping Dessimi Beach. We were greeted by Zuzana and Ari (lefkas15020) and a bit later the boss, Dimitris. After a drink started to build the tent and unpacking the boat. Around half past three that was done (lefkas15021). After that took a look at the beach and saw that Panos from the Rent A Boat service, especially for Els (?), built a climber. That way it should be possible for her to get into our boat. We will try it tomorrow or the day after. Tonight first to Nydri to one of our regular tavernas.

toegangsweg Lefkas
lefkas15019
toegangsweg Lefkas
Desimi Besch Zuzana en Ari
lefkas15020
Desimi Beach Zuzana en Ari
Tent, boot en auto klaar
lefkas15021
tent, booot en auto klaar
stijger Panos
lefkas15022
stijger Panos


Dinsdag 23 juni 2015: gereden: 302 km weer: overwegend zonnig; 27-29°C.
Na het prima ontbijt via secundaire wegen verder gereden. Eerst een stukje langs de oostlijke kust waar wij in enkele dorpjes op bijna elke electrapaal een ooievaarsnest zagen (lefkas15014). Daarna in westelijke richting verder gereden door het Griekse hooggebergte waar ook nu nog wat sneeuw ligt (lefkas15015). Ook in een dorpje in de bergen zagen wij een ooievaarsnest, deze keer op een kerktoren (lefkas15016). In Zuid-Westelijke richting verder gereden tot iets ten zuiden van Ioannina, waar wij overnachten in hotel Aar (lefkas15017 & 15018), net als vorig jaar. Gezondheidssiuatie is gelukkig nog steeds stabiel en wij hopen dat dat zo nog heel lang blijft als wij morgen op Lefkas aankomen.

After a fine breakfast we continued our trip via secondary roads . First, a bit along the eastern coast where we in some villages on almost every electricity pole saw a Stork's nest (lefkas15014). Then we drove in a westerly direction further by the Greek high mountains where even now in June there still lies some snow (lefkas15015). Also in a village in the mountains, we saw a Stork's nest, this time on a church tower (lefkas15016). In South-western direction continued to just a little bit south of Ioannina, where we spend the night in hotel Aar (lefkas15017 & 15018), like last year. The health of Els is fortunately still stable and we hope that this continues for a long time. According to plan we arrive tomorrow on Lefkada.

ooievaarsnesten op electrapalen
lefkas15014
ooievaarsnesten op electrapalen
Griekse hooggebergte
lefkas15015
Griekse hooggebergte
Ooievaarsnest op kerktoren
lefkas15016
ooievaarsnest op kerktoren
Hotel Aar zuiden van Ioanina
lefkas15017
Hotel Aar zuiden van Ioanina
kamer Hotel Aar
lefkas15018
Kamer Hotel Aar


Maandag 22 juni 2015: gereden: 702 km weer: overwegend zonnig; 27°C.
Vanochtend om 08.45 vertrokken uit Ruma en vrijwel direct de snelweg (autoput) opgereden. Via Belgrado en Nis naar de Macedonische grens. Vervolgens langs Skopje; net voor de Griekse grens nog een pauze gehouden bij een tankstation met een leuk waterpartijtje (lefkas 15011). De Griekse grens over en 70 km verder een kamer (lefas15012) genomen in Hotel Maison in Chalkidonia, waar wij vorig jaar op heen- en terugreis ook overnacht hebben. Zitten nu in de poolbar (lefkas15013) bij een glaasje wijn en mineraalwater. Eerste doelstelling is dus gehaald; wij vieren voor het 40e opeenvolgende jaar de zomer in Griekenland.

This morning at 08:45 left from Ruma and almost immediately got on the highway (autoput). Via Belgrade and Nis to the Macedonian border. Then via Skopje; just before the Greek border held a break at a gas station with a fun water play (lefkas 15011). Crossed the Greek border and 70 km futher we ended the trip for today at Hotel Maison in Chalkidonia (lefkas15012), The same hotel we spent the night last year going to, and returning from Lefkada. Are now in the pool bar (lefkas15013) with a glass of wine and mineral water. First objective is met; We celebrate the 40th year in a row we spent (part of) the summer in Greece.

leuk waterwerkje
lefkas15011
leuk waterwerkje
onze kamer in Hotel Maison
lefkas15012
kamer in hotel Maison
pool Hotel Maison
lefkas15013
pool Hotel Maison


Zondag 21 juni 2015: gereden: 606 km weer: van (zwaar) bewolkt tot overwegend zonnig; 13-22°C.
Vanochtend rond 09.30 uur uit Treffen vertrokken en de snelweg op gegaan. Via de, 7,5 kilometer lange, Karawankentunnel naar Slovenië (lefkas15006) en vervolgens naar Kroatië. Daar de eerste echte grens van vandaag (juni15007). Een stukje verder een kleine pauze gehouden (lefkas15008) en weer verder over de snelweg richting Belgrado in Servië. Bijna 40 km westelijk van Belgrado afgeslagen naar Ruma waar wij, net als vorig jaar, overnachten in Hotel Park (lefkas15009). Om 17.00 uur waren wij geinstalleerd in de bar van het hotel (lefkas15010). In de toestand van Els is gelukkig niets in negatieve zin gewijzigd. Als het zo blijft morgen naar het noorden van Griekenland.

This morning around 9:30 am left our hotel in Treffen (A) and drove the highway from there. Via the, 7.5 kilometers long, Karawankentunnel to Slovenia (lefkas15006) and then to Croatia. There the first real border of today (juni15007). On the way to the Serbian border took a little break (lefkas15008) and, after that, drove further down the highway in the direction of Belgrade in Serbia. Nearly 40 km West of Belgrade took the exit to Ruma where we, like last year, staying in Hotel Park (lefkas15009). At 5 pm we were installed in the hotel's bar (lefkas15010). In the State of Els her health is fortunately nothing changed in a negative way. If it continues like this, tomorrow we head for the North of Greece.

autosnelweg Slovenië
lefkas15006
Autobahn Slovenië
grensovergang Kroatie/Slovenie
lefkas15007
grensovergang
pauze in Kroatië
lefkas15008
pauze
Hotel Park Ruma
lefkas15009
Hotel Park Ruma
bar hotel Park
lefkas15010
bar Hotel Park


Zaterdag 20 juni 2015: gereden: 444 km weer: (zwaar) bewolkt; 13-18°C.
Na het ontbijt om 09.30 uur uit Gasthof Zur Rast vertrokken. Vaste route gereden via Passau, langs de Donau waar het weer wel veel slechter was dan 8 dagen geleden (lefkas15004), en vervolgens een stuk Pyhrn autobahn met een pauze bij de Kalkalpen. Om 16.00 uur aangekomen in Treffen, Kärnten bij de Kuchler Wirt, waar wij nu gezellig aan de drank en het ijs zitten in de stüberl (lefkas15005). Morgen verder waarschijnlijk naar Servië.

After breakfast at 9:30 we left Gasthof Zur Rast. Drove our usual route via Passau, along the Danube where the weather was a lot worse than 8 days ago (lefkas15004), and then a piece of Pyhrn autobahn (highway) with a break (as usual) at the Kalkalalps. At 4 pm arrived in Treffen, Kärnten at Gasthof Kuchler Wirt, where we now have a drink and an icecream in the stüberl (lefkas15005). Continue tomorrow probably to Serbia.

langs de Donau
lefkas15004
langs de Donau
Stüberl KuchlerWirt
lefkas15005
Stüberl Kuchler Wirt


Vrijdag 19 juni 2015: gereden: 648 km weer: (zwaar) bewolkt; 13-18°C.
Om 09.15 vertrokken uit Mettendorf. Eerste stuk door de Duitse Eifel en vanaf Trier langs de Moezel gereden t/m Traben-Trarbach (lefkas15002 & 15003). Een stuk verder de snelweg opgegaan om uiteindelijk via de A3 via Würzburg en Nürnberg naar Voggezell Prackenbach te rijden. Snelweg was een drama. Vele wegwerkzaamheden en erg druk. Dus veel files. Aankomst bij Gasthof zur Rast om 18.05 uur. Weten nog niet of wij hier morgen blijven of verder gaan naar Oostenrijk.

Today 09.15 departed from Mettendorf. First piece by the German Eifel and from the town of Trier we drove along the river Moselle to Traben-Trarbach (lefkas15002 & 15003). A little bit further we got on the highway to eventually via the A3 via Würzburg and Nuremberg drive to Voggezell Prackenbach. Highway was a drama. Many road works and very crowded. So many traffic jams. Arrival at Gasthof zur Rast at 18.05 hours. Don't know yet if we remain here tomorrow or go to Austria.

Traben-Trarbach
lefkada15002
Traben-Trarbach
Traben-Trarbach
lefkada15003
Traben-Trarbach


Donderdag 18 juni 2015: gereden: 374 km weer: deels bewolkt, merendeel zon; 20°C.
Om 13.00 uur vertrokken uit Den Haag. Via Antwerpen, Luik en Verviers gereden naar Mettendorf (Duits/Luxemburgse grens), waar wij (wederom) overnachten in Hotel Im Fronhof. Aardig weer alleen wat veel wind dus zitten wij deze keer binnen in de bar in plaats van in de Biergarten. Ondanks veel inpakwerk hedenochtend gaat het prima met Els.

Around 13.00 left The Haque and drove via Antwerp, Luik and Verviers to Mettendorf (in Germany near the German/Luxemburg border). There we stay (again) in Hotel Im Fronhof. The weather is very nice, only to much wind to sit in the garden. Solved the problem by sitting in the bar inside. Despite a lot of work packing this morning, everything is OK with Els.

Hotel Im Fronhof
lefkada15001
Hotel Im Fronhofnaar Wim's Place Vakantieverslagen/to other travelreports

naar Wim's Place Startpagina/home

home-page gemaakt door/made by: Wim van Schaik